Friday, July 16, 2010

ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Στις αρχές Ιουνίου του 2010 πρότεινα τη δημιουργία ενός "Forum για την Εταιρική Διακυβέρνηση"
Το Forum συγκροτήθηκε ήδη με τη συμμετοχή Ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων του οικονομικού τύπου και μελών του ΣΕΔ.
Στην πρώτη συνάντηση, που έγινε την Δευτέρα 21-6-2010 στο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ, συμμετείχαν, εκτός από εμένα, οι ακαδημαϊκοί:
Απόστολος Αποστόλου, Ανδρέας Κουτούπης και Γιάννης Φίλος, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Γλύστρας και Απόστολος Σκουμπούρης και τα μέλη του Προεδρείου του ΣΕΔ Γιάννης Σαρρής και Γιώργος Κουμπάρος.
Το Forum συγκροτήθηκε ήδη και απηύθυνε πρόσκληση και σε άλλους δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς να συμμετάσχουν.
Δήλωσαν επίσης συμμετοχή οι δημοσιογράφοι :Γιώργος Παπανικολάου, Θανάσης Μαυρίδης, Γιώργος Κατικάς και ο ακαδημαϊκός Μιχάλης Μπεκιάρης.

Στις 10 Ιουλίου, όπως είχα δεσμευθεί, πρότεινα προς το Forum και προς το Δ.Σ. του ΣΕΔ, τον "Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης" των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών.
Ο "Χάρτης" είναι ένα σύνολο κανόνων δεοντολογίας, πέρα από τα τυπικά των νόμων και με βάση αυτούς τους κανόνες θα βγαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ο "Δείκτης Εταιρικής Διακυβέρνησης" των εισηγμένων εταιρειών.

Είναι δε, προς το παρόν, κείμενο προς διαβούλευση και περιμένουμε τις απόψεις και τις προτάσεις όλων όσων ασχολούνται με το τεράστιο ζήτημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης:
----------------------------------------------------------------------------------
ΧΑΡΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.Ανεξάρτητα μέλη στα Δ.Σ. των εισηγμένων
Οι εισηγμένες οφείλουν να αποδεικνύουν έμπρακτα ότι έχουν πραγματικά ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. Αυτό κατ’ αρχήν μπορεί να γίνει με την αναβάθμιση των ανεξαρτήτων μελών, τα οποία, σε ανάλογο ποσοστό θα εκπροσωπούν στο Δ.Σ. τους μετόχους μειοψηφίας. Τουλάχιστον ένα από τα ανεξάρτητα μέλη πρέπει να εκλέγεται από τους μετόχους μειοψηφίας, μέσω συστήματος αθροιστικής ψήφου και να μην είναι της απολύτου επιλογής του μεγαλομετόχου. Στην ετήσια Γεν. Συνέλευση της εταιρείας, εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων μελών διαβάζει την «Έκθεση ανεξαρτήτων μελών».

2. Παρουσία μελών Δ.Σ. στις Γεν. Συνελεύσεις
Στις Γεν. Συνελεύσεις της εταιρείας , οφείλουν να παρευρίσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Δ.Σ. και να είναι σε θέση να απαντήσουν σε ερωτήσεις των μετόχων.

3.Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη έστω στοιχειώδους Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου διαβάζει στην ετήσια Γεν. Συνέλευση την έκθεση της Επιτροπής.

4. Επιτροπή ελέγχου
Πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.
και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών

5. Επιτροπή επιλογής, αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ.
Αποτελείται αποκλειστικά, ή κύρια από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

6. Επιτροπή Διαχείρισης κινδύνων, η οποία θα αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που αναλαμβάνει η εταιρεία, τις επενδύσεις, τις εξαγορές, συγχωνεύσεις, επεκτάσεις κλπ

7. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης
Όλες οι επιτροπές υποβάλλουν μία φορά το χρόνο έκθεση των πεπραγμένων τους. Οι εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται στην «Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης», την οποία συντάσσει το Δ.Σ. και διαβάζει ο Πρόεδρος στην ετήσια Γεν. Συνέλευση. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και το σύστημα Ε.Δ. που ακολουθεί η εταιρεία.

8. Εταιρική Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας πρέπει να είναι λειτουργική και με ευθύνη του τμήματος επενδυτικών σχέσεων να ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα τους μετόχους της εταιρείας με όλες τις οικονομικές και διοικητικές μεταβολές και ανακοινώσεις. Στην ιστοσελίδα πρέπει να υπάρχουν αναρτημένα σε εμφανές σημείο, το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός της εταιρείας.
Επίσης 10 μέρες πριν από την ετήσια Γεν. Συνέλευση πρέπει να είναι διαθέσιμο για κατέβασμα από την ιστοσελίδα το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναφέρονται οι αμοιβές όλων των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης.
Τέλος, είναι απαραίτητο στην ιστοσελίδα να λειτουργεί Forum των μετόχων της εταιρείας, μέσω του οποίου οι μέτοχοι θα συζητούν μεταξύ τους και με το τμήμα επενδυτικών σχέσεων και μέσω αυτού με το Δ.Σ. της εταιρείας. Στο forum οι μέτοχοι θα εκθέτουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους για την εταιρεία, θα κάνουν προτάσεις για την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας κλπ

9.Πολυμετοχικότητα
Όσο μικρότερο ποσοστό μετοχών έχει ο μεγαλομέτοχος στην κατοχή του και όσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των μετοχών στο κοινό, τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

10.Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην κάθε εταιρεία.

11.Λειτουργία αυτόνομου τμήματος Επενδυτικών σχέσεων
Όσο πιο αυτόνομο είναι το τμήμα τόσο μεγαλύτερο βαθμό θα παίρνει η εταιρεία στον Δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης

12. Ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας τακτικής Γεν.Συνέλευσης.
Θα βαθμολογείται η έγκαιρη διεξαγωγή της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης και όχι η διεξαγωγή της στις 3 τελευταίες μέρες του Ιουνίου
-------------------------------------------------------------------------------
Καλούνται όλοι οι επενδυτές, μέλη και φίλοι του ΣΕΔ, να διατυπώσουν τις απόψεις, θέσεις και προτάσεις τους πάνω στον "Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης"